بازارهای عمودی در انتظار شما

در آیوتیک استارت‌آپ خود را راه نمی‌اندازید مگر آن‌که از حضور مشتریان تجاری بازارهای عمودی اینترنت اشیاء نظیر شهر هوشمند، انرژی، حمل و نقل در کنار خود مطمئن باشید. شما از ابتدا متناسب با تقاضای بازار گام برخواهید داشت.

0 Comments