برنامه نویسی اینترنت اشیا

سرفصل دوره

  • معرفی زبانهای برنامه نویسی اینترنت اشیا

  • آشنایی با الگوریتم برنامه نویسی

  • مقدمات زبان

  • آشنایی با ساختار برنامه نویسی

  • حلقه های تکرار و ساختارهای تصمیم گیری

  • آرایه ها و رشته ها

  • توابع و برنامه نویسی ساخت یافته

مدت دوره: ۲۴  ساعت

هزینه دوره: ۵۰۰ هزار تومان