دوره طراحی مدار

دوره طراحی مدار

مدت دوره: ۲۸ ساعت

هزینه دوره: ۷۰۰ هزار تومان